ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 DOMVAST: DOMVAST te Utrecht.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die DOMVAST een opdracht heeft verstrekt tot het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van opdrachtgever op www.domvastintake.nl

2.2 Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons NIET BEVESTIGD. Indien wij passend woonruimte voor u hebben gevonden ontvangt u van ons bericht / mail. 

2.3 Alle door DOMVAST gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

2.5 De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden;

2.6 Door ondertekening dan wel digitale verzending van deze inschrijving machtigt de aanvrager de DOMVAST om een risico analyse/credit check uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden te stellen.

 

Artikel 3 Kosten van inschrijving

3.1 Opdrachtgever is aan DOMVAST registratiekosten verschuldigd van € 25,00 inclusief 21% BTW.

3.2 Opdrachtgever dient dit bedrag gelijktijdig met of voor het ondertekenen van deze overeenkomst aan DOMVAST te voldoen door directe betaling via www.domvastintake.nl .

3.3 De inschrijving is één jaar geldig en het geld wordt niet aan opdrachtgever gerestitueerd.

3.4 Alle kosten die door de DOMVAST worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de DOMVAST.

3.5 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men akkoord dat bij totstandkoming van een huurovereenkomst de ingeschrevenen op zijn/haar kredietwaardigheid wordt getoetst. 

 

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 De aanvang van de werkzaamheden door de DOMVAST geschiedt na betaling van het inschrijfgeld en ontvangst van het inschrijfformulier.

4.2 De werkzaamheden die door de DOMVAST zullen worden verricht, houden het, zoeken,bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in Utrecht.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 DOMVAST is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

5.2 De Opdrachtgever vrijwaart DOMVAST tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van Rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door de DOMVAST voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de Domvast.

5.3 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afspraken die hij met een verhuurder maakt;.

5.4 DOMVAST is niet aansprakelijk voor onjuistheden en geschillen die voortvloeien uit een onjuiste opgave van de juridische of feitelijke status van een woning door de verhuurder aan DOMVAST in het licht van de geldende huurrechtregels, gemeentelijke- of andere regelgeving.

5.5 DOMVAST is niet aansprakelijk voor geschillen die ontstaan naar aanleiding van een beroep van de verhuurder op de geldende huurrechtwetgeving of gemeentelijke- of andere regelgeving welke ingrijpt in de gesloten huurovereenkomst;

5.7 DOMVAST is niet aansprakelijk voor de omstandigheid dat de Opdrachtgever in zijn relatie tot de verhuurder niet heeft gewaakt voor zijn eigen belangen in het kader van de geldende huurrechtregels, gemeentelijke- of andere regelgeving.

 

Artikel 6 Inkomen

6.1 De huurder dient over een aantoonbaar inkomen te beschikken voor het aangaan van een huurovereenkomst.

6.2 Indien de huurder niet over een aantoonbaar cq. te laag inkomen beschikt dienen de ouders en of verzorgers als borg mee te tekenen.

 

Artikel 7 bescheiden

7.1 Voor privé huurovereenkomsten vragen wij van opdrachtgever:

       - kopie geldig legitimatiebewijs

       - kopie salarisspecificatie van de laatste 2 maanden      

       - kopie jaaropgave

       - kopie recente bankafschrift waarop ten minste één maal het inkomen is bijgeschreven

       - Indien u een woning huurt: Een door de huurder ingevuld verhuurdersverklaring.

7.2 Voor corporatie huurovereenkomsten vragen wij van opdrachtgever:

       - kopie paspoort huurder

       - recent uitreksel KVK

       - kopie paspoort zaakgelastigde conform KVK

7.3 Indien conform artikel 7.2 een borgsteller vereist is, dient deze te overleggen:

       - schriftelijke mededeling van borgstelling van ouders en of verzorgers aan verhuurder

       - kopie paspoort van borgstellers

       - kopie salarisspecificatie van borgstellers

 

Artikel 8 Waarborgsom

8.1 afhankelijk van de verhuurder en risicoprofiel van de opdrachtgever wordt er één tot drie maanden waarborgsom ( maandhuur incl. servicekosten ) gevraagd.